Työterveyshuollon Järjestäminen Osa-aikaiselle

Kuntayhtymällä on lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös työterveyshuollon sairaan-hoitosopimus. Sairaanhoitokäynnit päivystävällä lääkärillä arkipäivisin klo 16 asti korvataan työterveyshoitona. Terveyskeskusmaksun ilta- ja viikonloppupäivystyskäynnit työntekijät maksavat itse.

3 SAK Työsuojelulinjauksia 1 Parempaan työympäristöön SAK:n työsuojelulinjauksia 2008 SISÄLLYS JOHDANTO.

2 TERVEELLISEN JA TURVALLISEN TYÖPAIKAN VISIO Arvot ja johtaminen Työsuojelun hallinta, työturvallisuus ja yhteistoiminta Työterveyshuolto Työsuhteet.

8 KEHITTÄMISEHDOTUKSIA Inhimillinen työelämä Johtaminen, työhyvinvointi ja tuottavuus Tasa-arvo.

13 Luku – Asiakirjahallinnon järjestäminen 53 13 Luku – Asiakirjahallinnon järjestäminen 1 § Asiakirjahallinnon tehtäväalue Asiakirjahallinnon tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjeistaa ja neuvoa kaikkea sitä toimin-taa, joka koskee asiakirjojen vastaanottamista,

4. työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja työsuojelun toimintaohjelman hyväksymi-sestä, 5. muutoksen hakemisesta työnantajan järjestämän työterveydenhuollon korvauspäätök-siin, 6. muutoksen hakemisesta sairaus- ja tapaturmavakuutuslakien mukaisiin korvauspäätök-siin, Tähän kohtaan sisältyy päätösvallan siirtoa:

Kuntien ja maakuntien työterveyshuollon järjestäminen ja tuottaminen90 päivän sääntö – Palvelualojen ammattiliitto PAM – 90 päivän sääntö liittyy sairausvakuutuslakiin ja työterveyshuoltolakiin. Työntekijän on toimitettava työterveyshuollon lausunto työkyvystään Kelaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää. Jos lausuntoa ei ole toimitettu, päivärahan maksatus voidaan katkaista.

Valtuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella ja osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin.

Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista. Yhdistämällä ennaltaehkäisevä ja sairaanhoidollinen työterveyshuolto, pystytään tehostamaan työterveyshuollon kykyä reagoida työkykyä uhkaaviin tilanteisiin. Tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen.

HE 227/2005 – Hallituksen esitykset – FINLEX – Lisäksi Työterveyslaitos osallistuisi seurantaan tutkimuksella, jolla selvitettäisiin lainsäädännön vaikutusta työelämään kuten työterveyteen, työssä jaksamiseen ja jatkamiseen, työilmapiiriin ja työyhteisöjen toimintaan sekä työterveyshuollon toimintoihin, esimerkiksi työpaikkakäynteihin ja terveystarkastuksiin.

Kuntayhtymällä on lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös työterveyshuollon sairaan-hoitosopimus. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että yli kuusi kuukautta yhtäjaksoi-sesti kuntayhtymän työntekijänä olleen ei tarvitse maksaa terveyskeskusmaksua asioides-saan omassa terveyskeskuksessa.

Tämä siis tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että työterveyshuollon järjestäminen ei ole käyttäjäyrityksen velvollisuus vaan vuokrausyrityksen, jolla on sitovat työsopimukset vuokratyöntekijän kanssa. 4.3 Käyttäjäyrityksen lainsäädäntöä Vaikka vuokrattua työntekijää ei sitoisikaan mikään työpaikan työehtosopimus, on.